Print

Strategic plan 2008-2010

Translation in progress.
2008
 • expanding the network of members and certified experts through regular seminars, trainings, consultations, discussions, conferences, publishing e-newsletter and attractive and informative web page which are aimed to better current information and mutual improvement of knowledge;

- разширяване и укрепване на мрежата от членове и сертифицирани експерти чрез периодични семинари, обучения, консултации, дискусии, конференции, издаване на е-бюлетин и атрактивна и информативна Интернет страница, насочени към взаимно повишаване на информираността и познанията на членовете;

 • participation as co-executer and source of expertise in projects funded by the EU which aim improvement of the administrative capacity and competitiveness of the Bulgarian business and public administration;

- участие като съизпълнител и експертен ресурс в проекти по Оперативните програми на ЕС, касаещи повишаване на административния капацитет и конкурентоспособността на бизнеса и публичната администрация;

 • co-organizer of a leadership forum about promoting the OE's concepts and organizing the participation of the business in setting up structures for spreading the ideas;

- съучастие в организиране на лидерски форум за популяризиране на ОС и организиране участието на бизнеса във формиране на структури, подпомагащи разпространението му;

 • participation in the founding committee of the National Foundation for Organizational Excellence in Bulgaria and in the process of establishment of National Excellence Award;

- участие на представител на ООС в учредителния комитет на Национална фондация за популяризиране на ОС в страната и създаване на Национална награда за съвършенство;

 • participation in national conferences and seminars which promoted the concepts and methods of OE in the management practice. Preparation of national conference about the methods and the benefits of the application of OE in practice;

- участие в национални конференции и семинари за популяризиране на подходите и методите на ОС в управленската практика. Подготовка на национална конференция, насочена към подходите и ползите от прилагане на концепциите на ОС в практиката;

 • participation in the process of modernization of master program "Management for Organizational Excellence" and in preparation for membership in the European Network of Master Programs in Total Quality Management and international accreditation;

- участие в модернизиране на магистърската програма на НБУ “Мениджмънт за ОС” и подготовката й за приемане в европейската мрежа на магистърските програми за управление чрез тотално качество и международна акредитация;

- describing the process of exchanging experience and banchmarking of OE in the management practice - структуриране на процес за обмяна на опит и бенчмаркинг по прилагане на ОС в управленската практика;

 • researching the possibilities of applying Web 2.0 for more effective and efficient realization of the activities in the Strategic plan and of improvement in the connection between the SOE's members;

- проучване на възможностите за прилагане на средствата на WEB 2.0 за по-ефективно и ефикасно осъществяване на изброените по-горе дейности и повишаване интензивността на връзките в създаваната мрежа от членове;

 • researchin the possibilities and the expedience of developing competence standards in OE and organizaition of certification process based on evidences for competences and e-portfolio; preparing a research about the organizational culture in different organizations and creating effective change strategy;

- проучване на възможностите и целесъобразността за формиране на стандарти за компетентност в областта на ОС и реализиране на процес за сертифициране на желаещите на база на събрани доказателства за компетентност и систематизирани в е-портфолио; подготвяне на почвата за изследване на организационната култура в различни организации и създаване на ефективна стратегия за промяната й;

 • publishing monthly e-newsletter about the news and the presepective of applicaiton of OE;

- издаване на месечен е-бюлетин за новините, новостите и перспективите за прилагане на ОС;

 • organizaitional consolidation - participation in projects, forming committes and developments groups, working in virtual teams.

- организационно укрепване – участие в проекти, формиране на комитети и целеви групи за развитие, отработване на възможности за работа във виртуални екипи;

2009
 • expanding the network of members and certified experts through regular seminars, trainings, consultations, discussions, conferences, e-newsletter and attractive and informative web page, certifing members which have proven their competence and promoting their achievements and abilitis;

- разширяване и укрепване на мрежата от членове и сертифицирани експерти чрез периодични семинари, обучения, консултации, дискусии, конференции, издаване на е-бюлетин и атрактивна и информативна Интернет страница, сертифициране на доказалите компетентност и популяризиране на техните постижения и възможности;

 • disinging and gradual implementation of a system and processes for continuous professional development and their promotion among SOE's members;

- проектиране и постепенно изграждане на система и процеси за непрекъснато професионално развитие и популяризирането им сред членовете на ООС;

 • EFQM membership

- членство в ЕFQM;

 • self-assessment of SOE based on the EFQM model and developing improvment plan, based on OE concepts;

- провеждане на самооценка и диагностика на ООС на основата на EFQM (CAF) и разработване на конкретен план за усъвършенстване, основаващ се на концепциите на ОС;

 • deploying the strategy from the self-assessment through Balanced Scorecard;

- въз основа на самооценката, разгръщане на стратегията с помощта на балансирана система от показатели;

 • preparing and certifing assessors for the EFQM methodology;

- подготовка и сертифициране на оценители по методиката на ЕFQM;

 • members of SOE working at the govering body of the National Foundation for Organizational Excellence and other similar structures;

- включване на представители на ООС в ръководни органи на фондацията за ОС и други подобни структури;

 • participation in the set up and yearly organization of a traditional forum for leaders in OE;

- участие в създаване на традиционен форум на лидерите в ОС и в организацията за редовното му провеждане;

 • preparation of educational and promotional OE materials and distributing it in Bulgaria, including e-learning and partnership with medias;

- подготовка на учебни и популяризиращи ОС материали и разпространението им в страната, в т.ч. чрез е-learning и в партньорство с медиите;

 • preparation of seminars and round tables for discussion of key OE issues and exchange of knowledge and experience in: system design, process thinking, strategic social responsability, effective planning, activity measurement and management, knowledge management, competence improvement and people engagement, customer experience management, continuous improvment, parthnership with customers and suppliers and so on;

- подготовка на семинари и кръгли маси за обсъждане на ключови проблеми за ОС и обмен на знания и опит, като: системно проектиране, процесно мислене, стратегическа социална отговорност, ефективно планиране, измерване и управление на дейностите, управление на знанията, повишаване на компетентността и въвличане на хората, управление на преживяванията на клиентите, непрекъснати подобрения, партньорство с доставчици и клиенти и т.н.;

 • active participation in the first attempt to organize national award for excellence and the connected activities for spreading and promoting the experience of the winners;

- активно участие в първите опити за създаване на национална награда за съвършенство и свързаните с това дейности за разпространяване и популяризиране на опита на победителите;

 • developing resource for encouragement of researches for the change processes toward OE;

- формиране на ресурс за насърчаване на изследвания върху процесите на промяна към ОС;

 • consultation of organization which are on the way of excellence;

- участие на членове на ООС в консултиране на организации, тръгнали по пътя на ОС;

 • establishing international contacts - participation in international projects, conferences and competions, establishing partnership with similar organizations;

- засилване на международните контакти - участие в международни проекти, конференции и конкурси, установяване на партньорство с подобни организации от други страни;

 • development and test of e-portfolio and a process of assessment and acknowledgment of competence;

- разработване и пилотно експериментиране на е-портфолио и процес за оценяване и признаване на компетентност;

- financial stability - attracting incomes from sponsorships, project participation, publications and so on. - финансово укрепване на ООС – привличане на приходи от спонсори, участие в проекти, издания и др.

2010
 • the members of the organization exceed 100. 20 of them are certified.

- организацията наброява над 100 членове, от които 20 сертифицирани;

 • SOE in actively engaged in the organization of National Award for Excellence - assessors, jury members, consultants, organization of conference about the award;

- ООС е ангажирано активно в провеждане на наградата за съвършенство – оценители, участници в журито по присъждане на наградата, консултанти, организиране на научно-приложна конференция, свързана с наградата;

 • SOE is active participant in projects for implementation of TQM and OE methods in business and public administration, including healthcare, education and justice;

- ООС участва активно в проекти за внедряване на методите на TQM и ОС в бизнеса и публичната администрация, в т.ч. в сферата на здравеопазването, образованието и правораздаването;

 • members of SOE actively participate in research projects for effective organization change from the business and public administration which are on the way to excellence;

- членове на ООС участват активно в изследователски проекти, свързани с ефективна промяна на организациите от бизнеса и ПА по пътя на ОС;

 • the results from the self-assessment are 500 points based on the EFQM scale;

- резултатите от самооценката в ООС показват постигане на резултат около 500 т. по ЕFQM;

 • SOE analyse, publish and distribute the leading experience of the best;

- ООС анализира, публикува и разпространява челния опит на най-добрите;

 • SOE participate in events for development of leaders for OE;

- ООС участва в мероприятия за формиране на лидери за ОС;

 • continuous professional development of the members of SOE has becomen a way of life. There evidence for this in their e-portfolios, discussion in the site, methodology and the practice for knowledge exchange and achieving practical results;

- непрекъснатото професионално развитие на членовете на ООС се е превърнало в начин на живот. Това се доказва чрез портфолията им, е-дискусии, провеждани във форума на сайта, методиката и практиката за обмен на знания и постигане на практически резултати;

 • SOE members consult organization in preparation for the competion about the EFQM awards for excellence;

- членове на ООС участват в подготовката на организации за участие в конкурса за европейски награди за съвършенство;

 • SOE offers complete list of textbooks, case studies and e-courses needed for preparation of a organization for achieving competitiveness through OE;

- ООС предлага пълен набор от ръководства, казуси и програми за е-обучение, необходими за подготовка на една организация за постигане на конкурентоспособност чрез ОС


Contributors to this page: georgi5480 points  .
Page last modified on Wednesday 22 July, 2009 14:20:53 EEST by georgi5480 points .

Membership in SOE

Causes